Strona główna » Spis treści

Spis treści

Wykaz skrótów ........................................................................................................................... 9

Wprowadzenie .......................................................................................................................... 11

Rozdział 1. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej ........................................................ 13

1.1. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu

poprawkowego ......................................................................................................................... 13

1.2. Postanowienie o powtarzaniu klasy przez ucznia klas I–III szkoły podstawowej .............. 16

1.3. Promowanie w ciągu roku szkolnego do klasy programowo wyższej ucznia

klasy I lub II szkoły podstawowej .............................................................................................. 19

1.4. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ............................................................. 22

1.5. Promowanie do klasy programowo wyższej ucznia technikum, który nie

przystąpił do egzaminu zawodowego ........................................................................................ 24

1.6. Postanowienie o ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym ............................................................ 26

1.7. Zwolnienie ucznia z egzaminu promocyjnego lub końcowego .......................................... 28

1.8. Wskazanie sposobu lub sposobów dostosowania warunków lub formy

przeprowadzania egzaminów dla ucznia, słuchacza lub absolwenta ........................................ 30

1.9. Zatwierdzenie planów pracy szkoły lub placówki ............................................................. 34

1.10. Ustalenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów ......................................................... 36

1.11. Wprowadzenie eksperymentu ....................................................................................... 40

1.12. Ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ......................................... 44

1.13. Skreślenie ucznia z listy uczniów ..................................................................................... 46

1.14. Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego ........................... 48

1.15. Wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji konkursowej

w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola,

szkoły lub placówki ................................................................................................................... 50

1.16. Przyjęcie regulaminu swojej działalności ........................................................................ 54

1.17. Przyjęcie statutu lub jego projektu ................................................................................. 59

1.18. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych ... 67

1.19. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ........ 71

1.20. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu kompetencji językowych ....... 74

1.21. Ustalenie warunków przeprowadzenia badania uzdolnień kierunkowych .............. 77

1.22. Ustalenie warunków przeprowadzenia sprawdzianu uzdolnień

lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie .......................................................... 79

1.23. Ustalenie warunków przeprowadzenia prób sprawności fizycznej .......................... 81

1.24. Ustalenie programu wychowawczo-profilaktycznego ............................................. 83

1.25. Wskazanie przedstawiciela rady pedagogicznej w zespole oceniającym

odwołanie nauczyciela od oceny pracy ............................................................................ 85

1.26. Zatwierdzenie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów ..................... 89

1.27. Przedłużenie okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu ..................................... 91

1.28. Skrócenie okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie

lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym .......................................................... 95

1.29. Wybór formy egzaminu semestralnego ................................................................... 97

1.30. Wybór zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego obowiązujących

na egzaminie semestralnym .............................................................................................. 99

1.31. Wyznaczenie przedstawicieli rady pedagogicznej do komisji odwoławczej

rozpatrującej odwołanie od odmowy przyjęcia ucznia przybywającego

z zagranicy do publicznej szkoły lub publicznej placówki artystycznej ........................... 101

1.32. Skrócenie albo przedłużenie okresu nauki ucznia w oddziale

przygotowawczym ........................................................................................................... 103

Rozdział 2. Opinie rady pedagogicznej ............................................................................ 105

2.1. Wyrażenie opinii w przedmiocie oceny pracy dyrektora szkoły oraz nauczyciela,

któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły ......................... 105

2.2. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zestawu podręczników, materiałów

edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych .............................................................. 107

2.3. Wyrażenie opinii w przedmiocie dopuszczenia do użytku w danym przedszkolu

lub w danej szkole programu wychowania przedszkolnego i programów

nauczania ......................................................................................................................... 113

2.4. Wyrażenie opinii w przedmiocie przystąpienia ucznia, słuchacza lub absolwenta

do egzaminów w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych .................................................................................. 118

2.5. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia średniej ocen warunkującej

przyznanie stypendium za wyniki w nauce .................................................................... 124

2.6. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia wysokości stypendium za wyniki

w nauce lub za osiągnięcia sportowe ............................................................................ 126

2.7. Wyrażenie opinii w przedmiocie przyznania stypendium za wyniki w nauce

lub za osiągnięcia sportowe .......................................................................................... 128

2.8. Wyrażenie opinii w przedmiocie utworzenia w szkole oddziałów

przygotowania wojskowego ......................................................................................... 130

2.9. Wyrażenie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska dyrektora .................. 133

2.10. Wyrażenie opinii w przedmiocie powierzenia stanowiska kierowniczego

w przedszkolu, szkole lub placówce i odwołania z niego ............................................. 135

2.11. Wyrażenie opinii w przedmiocie organizacji pracy szkoły lub placówki

oraz kwalifikacyjnych kursów zawodowych ................................................................ 140

2.12. Wyrażenie opinii w przedmiocie projektu planu finansowego ........................... 142

2.13. Wyrażenie opinii w przedmiocie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień

dla nauczycieli ............................................................................................................... 144

2.14. Wyrażenie opinii w przedmiocie propozycji dyrektora przedszkola, szkoły

lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ......................................................... 146

2.15. Wyrażenie opinii w przedmiocie aktu założycielskiego zespołu szkół

lub placówek ................................................................................................................. 148

2.16. Wyrażenie opinii w przedmiocie wzoru jednolitego stroju ................................. 151

2.17. Wyrażenie opinii w przedmiocie określenia sytuacji, w których przebywanie

ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ............ 153

2.18. Wyrażenie opinii w przedmiocie wprowadzenia dodatkowych zajęć

edukacyjnych do rozkładu zajęć .................................................................................... 155

2.19. Wyrażenie opinii w przedmiocie zezwolenia uczniowi na indywidualny tok

lub program nauki ....................................................................................................... 157

2.20. Wyrażenie opinii w przedmiocie połączenia zimowej przerwy świątecznej

z feriami zimowymi ...................................................................................................... 165

2.21. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

dydaktyczno-wychowawczych ................................................................................ .... 167

2.22. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia innych dodatkowych dni wolnych

od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ...................................................................... 171

2.23. Wyrażenie opinii w przedmiocie form realizacji obowiązkowych zajęć

wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów ..................................................... 174

2.24. Wyrażenie opinii w przedmiocie ustalenia zajęć realizowanych w ramach

godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć

edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin

kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie ...................... 176

2.25. Wyrażenie opinii w przedmiocie przedłużenia uczniowi okresu nauki .............. 178

2.26. Wyrażenie opinii w przedmiocie skrócenia uczniowi okresu nauki .................... 180

2.27. Wyrażenie opinii w przedmiocie wydania przez poradnię psychologiczno-

-pedagogiczną opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się .............................. 182

2.28. Wyrażenie opinii w przedmiocie kształcenia uczniów przez 6 dni w tygodniu .... 188

2.29. Wyrażenie opinii w przedmiocie realizacji zajęć artystycznych przez 6 dni

w tygodniu .................................................................................................................... 190

2.30. Wyrażenie opinii w przedmiocie programu realizacji doradztwa zawodowego ... 192

2.31. Wyrażenie opinii w przedmiocie modyfikacji tygodniowego rozkładu zajęć

lub semestralnego rozkładu zajęć .................................................................................. 195

Rozdział 3. Wystąpienia rady pedagogicznej o opinie i zgody ........................................ 197

3.1. Wystąpienie o opinię w przedmiocie powtarzania klasy przez ucznia ................... 197

3.2. Wystąpienie o zgodę na promowanie ucznia klasy I lub II szkoły podstawowej

do klasy programowo wyższej w ciągu roku szkolnego .................................................. 199

3.3. Wystąpienie o opinię w przedmiocie wniosku o przyznanie stypendium

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ................................................... 202

3.4. Wystąpienie o opinię w przedmiocie przedłużenia uczniowi okresu nauki ............ 204

3.5. Wystąpienie o opinię w przedmiocie skrócenia uczniowi okresu nauki ....................... 206

Rozdział 4. Porozumienia rady pedagogicznej ...................................................................... 208

4.1. Porozumienie w sprawie ustalenia programu wychowawczo-profilaktycznego .......... 208

4.2. Porozumienie w sprawie realizacji skróconego cyklu kształcenia

przez osadzonych .................................................................................................................. 211

4.3. Porozumienie w sprawie przyjęcia warunkowo kandydatów do nauczania

(osadzonych) w trakcie trwającego semestru nauki ............................................................. 213

Rozdział 5. Zgody rady pedagogicznej ................................................................................... 215

5.1. Zgoda na egzamin klasyfikacyjny ucznia nieklasyfikowanego z powodu

nieusprawiedliwionej nieobecności ...................................................................................... 215

5.2. Zgoda na powtórzenie przez ucznia klasy lub semestru ................................................ 220

5.3. Zgoda na realizowanie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu danej

klasy w ciągu dwóch kolejnych lat ......................................................................................... 222

5.4. Zgoda na powtórzenie ostatniej klasy i przystąpienie do egzaminu

ósmoklasisty ......................................................................................................................... 224

5.5. Zgoda i cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego ......................... 226

5.6. Zgoda na wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju ........ 230

5.7. Zgoda na kształcenie uczniów, którym skrócono okres nauki w szkole,

przez 6 dni w tygodniu ......................................................................................................... 232

5.8. Zgoda na egzamin poprawkowy ucznia ........................................................................ 234

Rozdział 6. Wnioski rady pedagogicznej .............................................................................. 236

6.1. Wniosek o dokonanie oceny pracy nauczyciela ........................................................... 236

6.2. Zgłoszenie kandydata na członka komisji dyscyplinarnej ............................................ 238

6.3. Wniosek o wyrażenie zgody na przystąpienie ucznia, słuchacza albo absolwenta

do egzaminu w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych

oraz możliwości psychofizycznych, nieujętych w komunikacie centralnej

komisji egzaminacyjnej ........................................................................................................ 242

6.4. Wniosek o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego

stanowiska kierowniczego .................................................................................................. 245

6.5. Wniosek o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub placówki,

jej dyrektora lub innego nauczyciela ................................................................................. 248

6.6. Wniosek o wprowadzenie obowiązku noszenia przez uczniów jednolitego stroju .... 250

6.7. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty

i wychowania .................................................................................................................... 252

6.8. Wniosek o ustalenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu ................................... 254

6.9. Wniosek o nadanie imienia przedszkolu .................................................................... 256

6.10. Wniosek o nadanie imienia szkole ............................................................................ 258

6.11. Wniosek o nadanie imienia poradni psychologiczno-pedagogicznej ........................ 260

6.12. Wniosek o nadanie imienia bibliotece pedagogicznej .............................................. 262

6.13. Wniosek o nadanie imienia centrum kształcenia ustawicznego .............................. 264

6.14. Wniosek o nadanie imienia centrum kształcenia zawodowego .............................. 266

6.15. Wniosek o nadanie imienia młodzieżowemu ośrodkowi wychowawczemu ............ 268

6.16. Wniosek o nadanie imienia młodzieżowemu ośrodkowi socjoterapii .................... 270

6.17. Wniosek o nadanie imienia bursie ........................................................................... 272

6.18. Wniosek o nadanie imienia domowi wczasów dziecięcych .................................... 274

6.19. Wniosek o nadanie imienia szkole artystycznej ...................................................... 276

6.20. Wniosek o nadanie imienia placówce artystycznej – ognisku artystycznemu ........ 278

6.21. Wniosek o nadanie imienia placówce wychowania pozaszkolnego ....................... 280

6.22. Wniosek o nadanie imienia specjalnemu ośrodkowi szkolno-wychowawczemu ... 282

6.23. Wniosek o nadanie imienia specjalnemu ośrodkowi wychowawczemu ................. 284

6.24. Wniosek o nadanie imienia ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu .............. 286

Rozdział 7. Budowa i zasady tworzenia uchwał rady pedagogicznej ............................... 288

7.1. Zasady ogólne ........................................................................................................... 288

7.2. Oznaczenie przepisów i ich systematyzacja ............................................................. 289

7.3. Tytuł ......................................................................................................................... 291

7.4. Przepisy merytoryczne ............................................................................................. 292

7.5. Przepisy zmieniające ................................................................................................ 295

7.6. Przepisy epizodyczne ............................................................................................... 297

7.7. Przepisy przejściowe i dostosowujące ..................................................................... 298

7.8. Przepisy końcowe .................................................................................................... 299

7.9. Podpis upoważnionej osoby ..................................................................................... 301

Wykaz wzorów w formie elektronicznej ........................................................................... 303

Indeks rzeczowy ............................................................................................................... 309